fbpx

Indigové a křišťálové děti

Označení a termín indigové děti pochází od Nancy Ann Tappeové, která tento koncept vytvořila v průběhu sedmdesátých let. Tato žena, jež působí jako parapsycholožka a médium si začala všímat toho, že mnoho dětí se začalo rodit s indigovou barvou aury. Odtud pochází název „indigové děti“. V jejich auře převažuje modrá barva, tyto dětí ví, jaké je jejich poslání zde na zemi. Rodiče těchto dětí by měli akceptovat jejich výlučné a specifické kvality a provázet je životem s láskou a péčí.

Hnutí indigových dětí podporuje tyto děti a především jejich rodiče v tom, aby rozvíjeli u těchto dětí vlastnosti, které v současné době běžnými autoritami bývají považovány za negativní. Indigové děti jsou považovány za velmi dokonalé bytosti, na vyšším stupni vývoje, než jejich rodiče.

Stoupenci věří, že tento typ dětí se zde začal objevovat z toho důvodu, aby nás upozornili na současný stav světa a nutnost jeho zlepšení. Jejich hlavními snahami jsou snaha o nastolení míru a pořádku, odstranění zkorumpovaných institucí a přechod k alternativním druhům medicíny a léčení.

Indigovým dětem je v současnosti cca od 13-ti do 31-ti let věku. Jsou to předchůdci křišťálových dětí. V hojném počtu se začaly obě generace rodit koncem minulého století – indigoví po r. 1978 a křišťáloví po r. 1995. Křišťálové děti jsou tedy ve věku 0 až 13 let. “První vlaštovičky” obou generací se samozřejmě objevily už poměrně dříve. Nepřekvapí zřejmě, že některé indigové děti jsou již dospělí.

Z historie indigových dětí

Teorie o lidech se zvláštními schopnostmi se začaly objevovat v Americe na konci 70. let minulého století. Pojednání o indigových jedincích poprvé zveřejnili roku 1999 v knize The Indigo Children: The New Kids Have Arrived (Indigové děti: Nové děti právě přišly) autoři L. Carroll a J. Tober. Uvedli, že tento koncept získali díky komunikaci se spirituální entitou známou jako Kryon.

V ruském deníku Pravda se v roce 2006 bylo možné dočíst: „Podle odborníků je až 95 % miminek, narozených po roce 1994, indigovými dětmi. Vnitřní orgány těchto dětí mají jiné funkce. A jejich imunitní systém je několikrát silnější než u průměrného člověka. Tyto děti mají také jinou DNA – mutovanou. Jinými slovy, pokud jde o DNA, miliony obyvatel této planety vůbec nejsou lidmi. Na jeviště se nyní pomalu ale jistě šplhá rasa nových bytostí.

Jak se poznají indigové děti – jejich charakteristika a projevy

 • Na svět přišli s jakýmsi pocitem vlastní urozenosti a také se tak mnohdy chovají.
 • Říkají, že si „zasloužili být tady“ a pokud s nimi tyto pocity někdo nesdílí, bývají poměrně překvapeny
 • Nepřeceňují se. Velmi obtížně akceptují autority bez vysvětlení nebo bez možnosti volby
 • Některé věci jednoduše nedělají a neudělají
 • Pokud nejsou „se svými“, mohou působit poněkud asociálně
 • Kreativní myšlení je pro ně přirozeností, dogmatické systémy je stresují a frustrují
 • Je pro ně obvyklé, že ve škole nebo i doma často nacházejí nové způsoby řešení
 • Nereagují na výchovné styly užívající „pocity viny“
 • Nebojí si říci si o to, co skutečně potřebují

Další obecné charakteristiky indigových dětí

Již po narození si indigové děti často prohlížejí svoji maminku velmi upřeným pohledem. I nadále v dětství jejich pohled působí moudře až dospěle. Brzy se u nich projevuje abstraktní myšlení. Tyto děti bývají nadprůměrně inteligentní, nadané a talentované. Mají vrozený smysl pro spravedlnost, nespravedlnost a ústrky si ve svém nitru intenzivně a hluboce uvědomují. Bývají nezávislé, se smyslem pro čest a upřímnost. Mívají potíže s disciplínou a autoritami, potřebují však jasně vyhraněné hranice, musí je však pochopit a akceptovat ze svého přesvědčení.

Je obtížné je potrestat, filozofii trestu neakceptují, stejně jako jednoduché a tradiční vysvětlení a odpovědi. Často se starají o spolužáky, kterým někdo ublížil nebo ukřivdil, vyžadují pravdivé odpovědi, mívají silnou schopnost vcítění se, empatie. Někdy naopak, jako by snad ani žádnou neměli. Spí poměrně málo, nepotřebují tolik spánku jako běžné děti, aby se zregenerovaly. Mají jemné vnímání reality, je proto možné je jednoduše předráždit nebo přetížit i neúmyslně. Bývají výrazně citlivé s náchylností k pláči.

Uvědomují si energii kolem nás, fyzický svět je pro ně iluzí. Vědí, že život máme žít v rovnováze se sebou samotnými i s okolím. Není neobvyklé, že v sobě spojují „mužské“ i „ženské“ kvality. Bývají velice kreativní a poměrně nekonformní. Umí hledat správná a nová řešení. Bývají také však samotářští, špatně se ztotožňují s běžnými školními tématy, jsou spirituální. Nepřeceňují materiální svět, přesto je pro ně těžké se s věcmi rozloučit. Je to proto, že cítí jejich podstatu a duši.

Mívají silně vyvinuté intuitivní vnímání. Nevidí hranici mezi hrou, vztahy, výchovou a prací. Tyto děti potřebují podporu pro to, aby nalezly sami sebe, jsou tu proto, aby zlepšily tento svět. Pokud se rozvinou, pomohou nám všem k lepšímu světu a harmonii v něm.

Nejvýznamnější doporučení pro rodiče indigových dětí

 • Dětem poskytujte na jejich otázky co nejčestnější a nejupřímnější odpovědi.
 • Buďte otevření a dávejte taková vysvětlení, která plně odpovídají jejich věku a zralosti, inteligenci.
 • Nezkoušejte manipulaci, s „indigem“ nehnete a „křišťálka“ zraníte.
 • Jsou menší, ale v mnohém moudřejší, buďte k nim proto přiměřeně uctiví. Nechovejte se povýšenecky, to nesou velmi nelibě, respektujte je, neboť si to zaslouží.
 • Nebojte se jednat s nimi jako se sobě rovnými. Dopřejte jim dostatek prostoru k tomu, aby rozvinuly svoji autonomii. Třeba tím, že je necháte, ať si samotné vybírají svoje oblečení. Respektujte jejich psychické schopnosti a pomáhejte jim je rozvinout.
 • Citlivě je třeba zacházet s jejich emocionálním prožíváním, Bývají velice citlivé, a tak se naučte je chránit a patřičně uzemňovat. Jejich časté změny nálad jsou způsobovány tím, že jednoduše přebírají emoce a energie ostatních. Nezlobte se proto na ně.
 • Pokud je to možné, pomáhejte jim dovídat se informace o jejich indigové povaze a životním poslání. Tyto děti mají jedinečné vlastnosti a schopnosti zlepšit tento svět, dokud si to neuvědomí, mohou mít velké psychické potíže, staňte se tedy jejich průvodci. Když vědí o svém poslání, lépe vše zvládají a mohou na něm v klidu pracovat.

Skeptické a kritické názory

Kritikové tvrdí, že tyto jejich vlastnosti nejsou vlastně vůbec nějak výjimečné a takovéto lze pozorovat u většiny dětí. Skeptikové poukazují také na to, že Indigové hnutí postrádá jakékoliv ověřitelné důkazy, které by existenci takovýchto dětí podpořili, celou teorii považují za pavědu. Dokonce se přiklánějí k názoru, že „problémové“ děti jsou označeny jakožto indigové, což může oddalovat jejich včasnou diagnózu a zahájení nápravy a pomoci.

Další zajímavosti o indigových a křišťálových dětech

Indigové děti díky propojení naciťují nejen všechny živé bytosti a to i rostliny, jsou ale rovněž chodícím detektorem lži a skutečného stavu bez ohledu na vyřčené. I v případě, že téma jejich existence je mlhavé a nemáte představu, jak jim pomoci, abyste je ukostřili, ale uzemněním nepošlapali příliš, můžete jim ponechat prostor, ačkoli vám budou připomínat plynový balonek, stále poletující kdesi. To důležité je zázemí, základna, kde mohou přistoupit k sebečištění toho, co nasáli.

Ve velké většině případů potom samy najdou, jak vše řešit pomohou si samy, takže dojde k transformaci indiga v křišťálového člověka, který, ne že by byl netečný, ale odpovědností za sebe a svoje okolí, přestane tyto energie natahovat a přenášet. Taková transformace není řídká. Je to dáno jejich příchodem v jiné době a tuto transformaci podstupují až zde za života.

Je velmi krátkozraké se domnívat, že otupěli, znecitlivěli nebo se nějak významně změnili. Na základě zkušeností a dosavadních důsledků sami sebe ve spolupráci s okolím obohatili o odpovědnost. Přecitlivělost používají dále, umí ji pozorovat a nevtahovat sebe a ani jiné do víru emocí a obrovský přehled a rozhled používají ke křišťálově jasnému přístupu, přímosti a čestnosti.

Jejich síla i slabost současně tkví v tom, že v tomto životě dosáhli tohoto přerodu. Vzpomínky a zkušenosti oproti rozeným křišťálovým dětem mají čerstvé, ze života tohoto a proto je jejich vědění čerstvější a adekvátnější. Někteří možná s mnoha jizvami, ale přes to všechno oni přinášejí čerstvý dnešek, pochopení. Rozené křišťálové děti přinášejí, jako mladší, moudro dávnověku. Možná to vypadá trochu jako paradox. Ale čerstvě transformované křišťálové děti jsou plny zkušeností nynějších, vzpomínky jsou čerstvé a pochopení mají daleko větší. Protože tomu je nedávno, Kdy se křišťálem staly… A pochybnosti, které mají, je očišťují. Ale už nesvedou z cesty.

Křišťálové děti

Křišťálové děti se začaly rodit ve větší míře po roce 1995, protože věděly, že je doba nachystaná na vyšší vibrace dětí a jejich čistší způsob života. Některé starší křišťálové děti již na planetě existovaly. Byli to poslové – první generace křišťálových dětí, kteří přišli, aby prověřili situaci a podali domů zprávu během snění.

Mají barevnou duhovou auru pastelových odstínů. Jsou citlivé a empatické. To, co Vás na těchto dětech obvykle upoutá jako první, jsou jejich oči. Hypnoticky na vás upírají svůj pohled, zatímco vaše duše je pro tyto děti odkryta, takže ji opravdu vidí. Jsou radostné, velmi milé, smířlivé, tolerantní a vyrovnané. Jsou velmi citlivé a empatické. Začínají mluvit později.

Ke komunikaci používají telepatii. Jsou velmi muzikální. Mají úzký vztah k přírodě a ke zvířatům. Mají léčivé schopnosti. Velmi se zajímají o krystaly a kameny. Často hovoří o andělech, duševních rádcích a vzpomínkách na minulé životy. Jsou umělecky založené a vysoce kreativní. Dávají přednost vegetariánské a rostlinné stravě. Jsou to nebojácní badatelé. Vrozené dary křišťálových dětí, jako například jejich schopnost telepatie, bývají často nepochopeny – jsou často důvodem, proč tyto děti začínají mluvit později, někdy s prvními větami čekají až do svých třech až čtyřech let. Tyto děti jsou často kontaktní a komunikativní jiným způsobem. Jsou totiž obdařeny moudrostí a duchovním nadáním a jsou velmi laskavé a vnímavé. Často spontánně objímají lidi v těžkých situacích. Křišťálové děti občas kontaktují jejich maminky ještě před početím, že se narodí. Těhotenství maminky s křišťálovým dítětem je spojeno s magickými zážitky a osobním růstem matky. Jedna žena během celého těhotenství měla sny o kněžkách a další se během těhotenství vyléčila z tělesné nemoci. Další matka říká, že cítila úžasnou energii vyzařující z jejího břicha.

Křišťálové děti působí jako malí mágové a velekněžky. Mají charisma a přitažlivost. Moc, kterou uplatňují, nepřichází skrz hrubou sílu, ale z jejich odhodlanosti a křišťálově čistých úmyslů. Také láska vyzařující z křišťálových dětí je neodolatelná. Tyto děti rozdávají léčivou dávku lásky, kdekoliv se ocitnou. Jsou to přirození léčitelé a spontánně přitahují lidi.

Tyto děti umí číst myšlenky svých rodičů. Jedna matka například schovala malý nůž, se kterým si chtěl malý synek hrát. Ten však šel najisto a tento předmět si opět vzal. Nebo osmnáctiměsíční dcera sebejistě ohlašuje „táta“ chvíli předtím, než otec přijde domů. Křišťálové děti jsou velmi vnímavé a jsou ovlivňovány společnou energií planety.

Když se masy lidí začnou strachovat, nebo když je krůček k události, která má změnit svět, křišťálové děti mohou být depresivní nebo rozrušení. Také cítí emoce druhých, jako by byly jejich vlastní. Jsou velmi citlivé na hluk, na davy lidí, na teplo, na zmatek, chaotické prostředí a chemikálie. Jsou nebojácné a často jednají, jako kdyby neměly žádný strach. Přelézají přes všechno možné s lehkostí. Jsou přirozené a instinktivní. Lépe chápou své tělo. Čtyřletá dcera viděla poprvé videokazetu s jógou a ihned provedla všechny pózy. Cvičila celých 70 minut a při jednotlivých pózách říkala matce: „Mami, tohle je pro tebe moc dobré. Měly bychom to cvičit každý večer před spaním.“

Křišťálové děti mají ve svém srdci tolik lásky, že jejich pouhá přítomnost má léčivý efekt. I velmi malé křišťálové dítko jako by instinktivně vědělo, jak řídit energii rukama, myšlenkami a dokonce krystaly, aby zesilovaly účinky léčení. Jedna pětiletá holčička řekla svým rodičům, že pracuje s Archandělem Rafaelem, který ji učí, jak léčit lidské tělo.

zdroj: Křišťálové děti, Doreen Virtue, mojiandele.webnode.cz, spektrumzdravi.cz

"Mou vášní je tvorba meditací a vědomá práce s myslí. Provázím lidi k naslouchání srdce a objevování sebe sama tak, aby to mysl zatoužila pojmout, uplatnit a žít." Působím jako průvodce v naplnění cesty životem ve zdraví a smyslu bytí. Více na www.meditace.net Můj příběh najdete zde
Komentáře
 1. ma.ni. napsal:

  A to jsem si myslela bláhově že jsem Indigo. Něco málo na mě sedí, ale většina ne. Asi to dělají bloky z minulých životů.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Meditace Ježíše Krista
 • Téma článků
 • Propojme se na Facebooku :)